Cabinetele medicilor de familie, precum şi alte unităţi sanitare care asigură asistenţa medicală profilactică şi curativă, au obligaţia asigurării condiţiilor de mobilitate a informaţiei medicale în format electronic, prin utilizarea sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului (denumit în continuare DES) i, modalitatea de utilizare şi completare a acestui document electronic urmând a fi stabilită prin norme metodologice, aprobate prin hotărâre a Guvernului ii .

În Monitorul Oficial a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 34/2005 prin care au fost adoptate normele metodologice mai sus amintite, urmând a prezenta în detaliu aceste reglementări, în ceea ce urmează.

Ce este DES-ul?

DES este o componentă a sistemului informaţional sanitar, a platformei informatice din asigurările de sănătate, şi reprezintă o colecţie de înregistrări electronice cuprinzând date şi informaţii medicale relevante pentru medici şi pacienţi, respectiv: istoric medical, date şi informaţii clinice, biologice, diagnostice şi terapeutice, personalizate, acumulate pe tot parcursul vieţii pacienţilor, documente produse în timpul procedurilor medicale, etc. care vor dovedi ca fiind relevante pentru decizia medicalăiii. DES va reflecta cronologia evenimentelor medicale şi va suporta vederi diferite ale datelor în funcţie de utilizator (medic sau asigurat) iv, altfel spus va conţine toate informaţiile medicale care, în mod normal, sunt în fişele de observaţie, foile de observaţie şi registrele de consultaţii ale pacienţilor, informaţii adunate de la toţi furnizorii de servicii medicale cu care pacientul a avut contact.

Spre deosebire de sistemele actuale din cadrul fiecărei instituții medicale, acest sistem este unul central, gestionat de C.N.A.S., care conectează sistemele disparate prin interfețe standard în vederea consolidării datelor medicale relevante despre pacienți într-un Dosar Electronic Național (DES) v .

 

Cine şi cum accesează DES-ul. Condiţii şi modalităţi de acces:

Accesul la datele şi informaţiile din DES este permis atât pacienţilor, cât şi medicilor curanţi. Astfel:

– pacienţii au acces la toate modulele (informaţiile) din DES, accesul acestora realizându-se prin intermediul:
– matricei de securitate şi a parolei de acces, matricea eliberându-se la solicitarea pacienţilor, de către medici, în baza actului de identitate al acestora;
– card ului naţional de asigurări sociale de sănătate şi a codului PIN asociat, precum şi prin intermediul parolei de acces.

• cu menţiunea că parola de acces este personalizată de fiecare pacient, este strict confidenţială, fiind un element de securitate cunoscut numai de pacient, şi se utilizează în cadrul DES atât pentru cardul naţional de asigurări de sănătate, cât şi pentru matricea de securitate.
• medicii au acces la DES în funcţie de modulul accesat şi existenţa/nu a acordului pacientului. Astfel:
• modulul Sumar de urgenţă – accesibil tuturor medicilor numai în vederea realizării actului medical, fără a fi necesar acordul pacientului, în baza unui certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat (n.n. semnătura electronică), certificat înregistrat la casa de asigurări de sănătate în raza administrativ-teritorială în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Aceasta este singura zonă din DES în care accesul se poate face fără acceptul pacientului!
• celelalte module – accesibile medicilor în baza aceluiaşi certificat amintit la alineatul anterior, numai cu acordul pacienţilor. În acest caz, acordul pacientului se exprimă astfel:
• înainte de prezentarea la medic – prin configurarea drepturilor de acces la propriul dosar electronic de sănătate sau la dosarele electronice de sănătate ale persoanelor pe care le reprezintă legal, direct în sistemul informatic DES la adresa www.des-cnas.ro

sau

• la prezentarea la medic – prin utilizarea, în prezenţa medicului, fie a matricei de securitate, fie a cardului naţional de asigurări de sănătate şi a codului PIN asociat acestuia, după caz.
Pentru a utiliza sistemul DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o aplicaţie informatică compatibilă şi certificată faţă de acest sistem sau pot accesa direct sistemul DES la adresa www.des-cnas.ro.

Pentru a utiliza sistemul DES, furnizorii de servicii medicale vor folosi o aplicaţie informatică compatibilă şi certificată faţă de acest sistem sau pot accesa direct sistemul DES la adresa www.des-cnas.ro.

Pacienţii vor putea, prin intermediul aceluiaşi portal web, să acceseze DES-ul. Concret, potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de C.N.A.S. vi , aceştia pot efectua următoarele operații în cadrul propriului dosar:

• să îşi dea acordul pentru inițializarea propriului dosar.
• să consulte dosarul propriu
• să stabilească politicile de acces la propriul dosar
• să gestioneze indicațiile proprii
• să consulte jurnalele de acces și de utilizare a dosarului propriu.

Sancţiuni

DES-ul se utilizează obligatoriu de către toţi furnizorii de servicii medicale – pentru toate tipurile de asistenţă medicală, aflaţi sau nu într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, H.G. nr. 34/2005 stabilind şi sancţiuni pentru neutilizarea sau utilizarea neconformă a DES-ului de către aceşti utilizatori. În concret:

• utilizarea, extragerea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor din DES, în alt scop decât cel legal<sup>vii</sup>, accesul la modulele Istoric medical, Antecedente declarate de pacient, Documente medicale şi modulul Date personale, fără acordul pacientului, precum şi orice altă încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

• Neutilizarea DES de către furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, reprezentând necompletarea şi/sau neînregistrarea datelor şi informaţiilor în sistemul DES, se sancţionează corespunzător prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează materia asigurărilor sociale de sănătate în ceea ce priveşte relaţia contractuală dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate.

• Neutilizarea DES de către furnizorii de servicii medicale care nu se află într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate, se sancţionează de către Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii.

Datele, informaţiile şi procedurile operaţionale necesare utilizării şi funcţionării DES urmează a se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, cu avizul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice aprobate prin H.G. nr. 34/2015, respectiv până cel târziu 26 februarie a.c.

i – potrivit legii, prin utilizarea sistemului DES se înţelege consultarea informaţiilor şi datelor existente în DES, precum şi transmiterea către sistem de informaţii şi date medicale;

ii – art. 29 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
iii – art. 1 din Normele metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului, aprobate prin H.G. nr. 34/2005; pentru detalii a se vedea şi “Dosarul electronic de sănătate – informaţii generale proiect” sursa http://www.cnas.ro/page/dosarul-electronic-al-pacientului.html;

iv – idem nota iii;

v – detalii în “Programul Operaţional Sectorial, Creşterea competitivităţii Economice”, sursa http://www.cnas.ro/page/dosarul-electronic-al-pacientului.html;

vi – detalii pe pagina http://www.cnas.ro/page/dosarul-electronic-al-pacientului.html;

vii – potrivit art. 2 din Norme, utilizarea dosarului electronic de sănătate are drept scop principal creşterea calităţii şi eficienţei actului medical prin accesul la date şi informaţii medicale relevante, furnizarea de date şi informaţii statistice necesare politicilor de sănătate, precum şi transformarea pacientului într-un factor activ al protejării şi promovării propriei sănătăţi prin implicarea acestuia în completarea informaţiilor privind antecedentele personale, stil de viaţă şi prin consultarea directă a datelor medicale proprii din dosarul său de sănătate;

 

Structura datelor şi informaţiilor din DES. Datele şi informaţiile din DES sunt structurate în 5 module:

• modulul Sumar de urgenţă,
• modulul Istoric medical,
• modulul Antecedente declarate de pacient,
• modulul Documente medicale,
• modulul Date personale;

Autor: Consilier juridic Dan Florin Cîdiută

Leave a reply