Juridic | Pharma Business

Drepturile persoanelor cu handicap

Autor: Loredana MILOS - avocat

Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 448/2006 pe baza incadrarii in grad de handicap, in functie de gradul de handicap. Odata cu emiterea certificatului de incadrare in grad de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap.

Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap (A.N.P.H.) este institutia care coordoneaza la nivel central activitatile de protectie speciala si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, elaboreaza strategiile si standardele in domeniul promovarii drepturilor acestor persoane, asigura urmarirea aplicarii reglementarilor din domeniul propriu si controlul activitatilor de protectie speciala.

In structura A.N.P.H. functioneaza Comisia Superioara de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, care solutioneaza contestatiile la certificatele de incadrare in grad de handicap. In conformitate cu dispozitile art. 13 din O.G. nr. 14/2003, in subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza comisii de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, cu activitate decizionala in materia incadrarii persoanelor in grad de handicap. Incadrarea sau respingerea incadrarii intr-o categorie de persoane cu handicap care necesita protectie speciala in raport cu gradul de handicap se atesta printr-un certificat emis de aceste comisii. Certificatele pot fi contestate in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare la Comisia superioara de evaluare a persoanelor cu handicap, care va solutiona contestatia prin decizie, in termen de 45 de zile lucratoare de la data inregistrarii contestatiei. Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ.

INCADRAREA PERSOANELOR CU HANDICAP

In sensul legii, persoanele cu handicap sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale ori senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii si integrarii lor in cadrul comunitatii. Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 448/2006 pe baza incadrarii in grad de handicap, in functie de gradul de handicap. Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav, iar tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, boli rare. Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste incadrarea in grad de handicap au fost aprobate prin Ordinul nr. 762/2007 emis in comun de catre ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse si ministrul sanatatii.

Pe langa A.N.P.H. functioneaza Consiliul de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, cu rol consultativ, a carui organizare si functionare au fost aprobate prin Ordinul nr. 256/2007 al presedintelui A.N.P.H. Consiliul are in atributii analizarea problematicii protectiei persoanelor cu handicap si propune masuri privind imbunatatirea conditiilor de viata ale acestora, sesizeaza organele competente cu privire la incalcarea drepturilor persoanelor cu handicap si emite avize consultative cu privire la actele normative initiate de A.N.P.H. care au ca obiect protectia acestor persoane.

PROTECTIA SANATATII FIZICE SI MENTALE A PERSOANELOR CU HANDICAP

Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revine in principal autoritatilor administratiei publice locale unde isi are domiciliul persoana, avand obligatia de a asigura resursele financiare necesare si luarea masurilor ce se impun pentru ca aceste persoane sa aiba acces nemijlocit la servicii. In ceea ce priveste protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, potrivit dispozitiilor art.10 din Legea nr. 448/2006, acestea beneficiaza de asistenta medicala gratuita, de medicamente gratuite, in ambulatoriu, dar si pe timpul spitalizarii. De asemenea, in vederea recuperarii, pacientii incadrati in grad de handicap au dreptul la dispozitive medicale gratuite in ambulatoriu, la gratuitatea cazarii si a mesei si pentru insotitorul persoanei cu handicap grav sau accentuat in unitatile sanitare cu paturi, in sanatorii si statiuni balneare, cat si dreptul de a beneficia anual de un bilet gratuit de tratament balnear pe baza programului indivi dual de reabilitare si integrare sociala. Persoana care are in ingrijire un copil cu handicap beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, in conditiile O.U.G. nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani, de concediu si indemnizatie in cuantum de 450 lei pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, cat si de program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are in ingrijire un copil cu handicap grav sau accentuat pana la implinirea varstei de 18 ani.

DREPTUL LA EDUCATIE A PERSOANELOR CU HANDICAP

Aceste persoane au acces liber si egal la orice forma de educatie, in conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. Potrivit dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 448/2006, educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin: unitati de invatamant special; integrarea individuala in unitati prescolare si scolare de masa; grupe sau clase speciale compacte integrate in unitati prescolare si scolare de masa; scolarizare la domiciliu pana la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai tarziu de varsta de 26 de ani; educatia "la patul de spital" pe durata spitalizarii. Elevii cu handicap beneficiaza de masa si cazare gratuita la internatele scolare, iar studentii cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de 50% reducere din taxele pentru cazare si masa la cantine si camine studentesti. Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, impreuna cu asistentii personali, au dreptul la locuri gratuite in tabere, o data pe an, indiferent de forma de invatamant. In vederea asigurarii dreptului la educatie pentru persoanele cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap - nedeplasabile, pe durata perioadei de scolarizare obligatorie si sa sprijine pregatirea cadrelor didactice in vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din clasele cu invatamant obisnuit. In vederea facilitarii accesului la manifestari culturale, sportive, la obiective turistice si de patrimoniu, copilul cu handicap si insotitorul acestuia beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare. Adultii cu handicap grav si accentuat beneficiaza si ei de gratuitate la serviciile anterior mentionate, in timp ce adultii cu handicap mediu sau usor beneficiaza de reduceri similare elevilor si studentilor.

ASIGURAREA TRANSPORTULUI IN COMUN

Pentru asigurarea transportului in comun al persoanelor cu handicap, reprezentantii administratiei publice locale au obligatia de a achizitiona mijloace de transport in comun adaptate, sa procedeze la adaptarea mijloacelor in comun aflate deja in circulatie si sa realizeze, in parteneriat cu persoane juridice publice sau private, programe de transport al acestor persoane.

Persoanele cu handicap beneficiaza, in conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 448/2006 de gratuitatea transportului interurban, in conditiile Normelor Metodologice de aplicare a acestor prevederi legale, aprobate prin H.G. nr. 680/2007. Astfel, beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, in limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, urmatoarele categorii de persoane: persoanele cu handicap grav sau accentuat; insotitorii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, dar numai in prezenta acestora; asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa in alte localitati decat cea de domiciliu, cat si asistentii persoanli si insotitorii acestor persoane. La controlul biletului de calatorie gratuit, utilizatorul va prezenta biletul si actul de identitate. Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor speciale sunt considerate ca fiind fara legitimatie de calatorie si vor fi sanctionate ca atare.

FACILITATI FISCALE

Conform dispozitiilor art. 26 din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de facilitati fiscale, constand in scutire de la plata impozitului pe cladire si teren, scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si motociclurilor, adaptate handicapului, scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si scutire de la plata taxei hoteliere. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza si finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap. Aceste servicii pot fi acordate la domiciliu, in comunitate, in centre de zi si centre rezidentiale, publice si private. Persoana cu handicap grav are dreptul la asistent personal, care poate fi chiar o ruda. Asistentul personal incheie contract individual de munca cu primaria localitatii de domiciliu a persoanei cu handicap, are dreptul la salariu, program de lucru de 8 ore pe zi si 40 de ore saptamanal. Pe perioada concediului de odihna, angajatorul este obligat sa asigure persoanei cu handicap grav un inlocuitor al asistentului personal sau sa asigure gazduirea intr-un centru respiro. Asistentul personal este obligat sa participe la instruire organizata de angajator o data la 2 ani si sa semneze un angajament sub forma unui act aditional la contractul de munca prin care isi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru persoana cu handicap grav. Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav sau adultului cu handicap grav, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta intre angajarea ca asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori veniturile se situeaza la nivelul salariului mediu pe economie, poate beneficia de ingrijirea acordata de un asistent personal profesionist, pe baza deciziei comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICIILE ORGANIZATE INSTITUTIONAL IN CADRUL COMUNITATII

Privitor la asigurarea accesului persoanelor cu handicap la serviciile organizate institutional in cadrul comunitatii, cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport in comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de tren si peroanele garilor, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, vor fi adaptate astfel incat sa permita accesul neingradit al persoanelor cu handicap. Conform prevederilor art. 65 din Legea nr. 448/2006, in spatiile de parcare de langa cladiri de utilitate publica si in parcarile special amenajate, vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din locurile de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap.

DREPTUL DE A MUNCI SI DE A REALIZA VENITURI DIN MUNCA

In contextul incadrarii in munca, prin persoana cu handicap se intelege si persoana invalida de gradul III. Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice si private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap in procent de cel putin 4% din numarul total al angajatilor, in caz contrar avand obligatia de a achita lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Angajarea persoanei cu handicap poate fi realizata la domiciliu, pe piata libera a muncii sau in forme protejate. Unitatile protejate pot avea personalitate juridica, ori pot fi sectii, ateliere din cadrul unor agenti economici. Unitatile protejate se autorizeaza in conditiile stabilite prin Ordinul nr. 60/2007 de catre A.N.P.H.. Pentru a putea deveni unitate protejata, solicitantul autorizatiei trebuie sa fie agent economic cu personalitate juridica in cadrul caruia cel putin 30% din totalul angajatilor sunt persoane cu handicap, sectii sau ateliere cu gestiune proprie din cadrul unui agent economic care cuprind cel putin 30% din totalul angajatilor persoane cu handicap sau sa fie o persoana fizica cu handicap autorizata. Unitatile protejate beneficiaza de o serie de facilitati fiscale, constand in scutire de la plata taxelor de autorizare si scutire de la plata impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit.

Fiind cetateni cu drepturi depline, persoanele cu handicap beneficiaza de aceleasi drepturi ca si restul populatiei, avand dreptul la respectarea demnitatii lor, la tratament egal in fata autoritatilor statului si a justitiei, la accesarea serviciilor publice, la o viata autonoma si la participare activa in viata comunitatii.

-->